Všeobecné obchodní podmínky

I.

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Shop.dilynapeugeoty.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují základní pravidla za kterých budou uzavírány a realizovány kupní smlouvy mezi AUTO ONDRÁČEK s.r.o. – shop.dilynapeugeoty.cz, podnikajícím pod IČ 02361434, s místem podnikání Louka 18, 538 51 Dřeveš (dále jen „dodavatel“) a spotřebiteli. V případech, kdy je zboží objednáno kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ), se ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nepoužijí a smluvní strany sjednávají, že jejich vztahy se řídí občanským zákoníkem.

II.

Údaje o dodavateli

Firma: AUTO ONDRÁČEK s.r.o. – shop.dilynapeugeoty.cz

IČ: 02361434

DIČ: CZ02361434

JSME PLÁTCI DPH.

Sídlo: Louka 18, 53851 Vrbatův Kostelec

Zápis v obchodním rejstříku: Úřad městské části Praha 8, oddíl C, vložka 164802

Korespondeční adresa:
AUTO ONDRÁČEK s.r.o.
Louka 18
538 51 Vrbatův Kostelec

III.

Předmět prodeje

Předmětem prodeje v rámci tohoto internetového obchodu jsou náhradní díly pro automobily tak, jak jsou uvedeny na shop.dilynapeugeoty.cz (dále jen „internetový obchod“).

IV.

Objednávka zboží

 1. Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky spotřebitele učiněné na internetovém obchodu a přijetím této objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je spotřebiteli zasláno na emailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl ve své objednávce. Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které pak tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. V emailovém přijetí objednávky dodavatel specifikuje dodací a platební podmínky. Dodavatel si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů (změna ceny, nedostatek zboží na trhu a podobně) změnit dodací a platební podmínky uvedené na internetovém obchodě. V tomto případě, bude spotřebitel dodavatelem kontaktován formou emailové pošty a k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany spotřebitele rovněž formou emailové korespondence.
 2. Dodavatel je oprávněn nepřijmout objednávku ze strany spotřebitele, pokud není schopen objednané zboží dodat např. z toho důvodu, že příslušné zboží se již nevyrábí, výrazným způsobem se změnila cena apod. V tomto případě dodavatel kontaktuje spotřebitele za účelem domluvy na dalším postupu ve věci.
 3. Pokud je dodavatel schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, je kupní smlouva uzavřena ohledně prodeje toho zboží, které je uvedeno v přijetí objednávky ze strany dodavatele jako zboží, které bude dodáno spotřebiteli. O tom, že některé zboží nemůže být dodáno, bude spotřebitel informován dodavatelem emailovou poštou nebo telefonicky. Ohledně poštovného a balného v tomto případě platí, že je v takovém rozsahu, jako kdyby byla objednávka přijata v celé výši.
 4. Dodání je realizováno dle volby spotřebitele buď osobním vyzvednutím na provozovně po předchozí domluvě (tel. +420 777 896 177 nebo email info@dilynapeugeoty.cz) případně doručením na spotřebitelem uvedenou adresu prostřednictvím přepravní služby či držitele poštovní licence (v případě dodání menších a středních zásilek). Volbu způsobu dopravy v případě, že zboží nebude osobně vyzvednuto činí dodavatel na základě svých zkušeností s přepravními službami kdy bere v úvahu především hmotnost, rozměry, způsob balení a křehkost zboží. Zboží objednané spotřebitelem bude vyexpedováno ze skladu dodavatele do tří pracovních dnů a předáno dopravci. Zásilka bývá dopravcem obvykle doručena do 3-4 dní od objednání. Tuto lhůtu není dodavatel bohužel schopen zaručit, ale je v jeho zájmu dodržet ji.
 5. V případě, že některé zboží nebude mít prodávající skladem, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a bude s ním odsouhlasen nový termín dodání. V případě, že prodávájící nebude mít možnost dané zboží z jakéhokoli důvodu dodat v termínu, který by oběma stranám vyhovoval, tedy prodávajícímu a kupujícímu, tak je možné odstoupit od smlouvy ze strany kupujícího.

V.

Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena za jednotlivé zboží je uvedena na internetovém obchodě a zahrnuje v sobě daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Kupní cena bude účastníky stvrzena v emailovém přijetí objednávky.
 2. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží, poštovné a balné. Úhrada těchto nákladů se řídí ustanovením článku VI. těchto VOP.

VI.

Úhrada nákladů za dodání zboží, poštovné a balné

Poštovné a balné činí v případě, že není zboží osobně vyzvednuto v provozovně dodavatele a kupní cena je placena na dobírku částku od 130,- Kč za každou objednávku /nikoli za každé zboží/, do 1000,- Kč v případech, kdy je platba kupní ceny provedena převodem na účet. Cena přepravy je stanovena velikostí a hmotností objednaného zboží.

VII.

Způsob platby

Při osobním odběru v provozovně dodavatele je kupní cena placena v hotovosti při převzetí zboží, v případě dodaní zboží dopravcem je možno zvolit buď platbu předem převodem na účet dodavatele ČSOB číslo: 261218879/0300 s uvedením variabilního symbolu – čísla, které obdrží spotřebitel od dodavatele při potvrzení objednávky (viz. podmínky dodaní) / nebo dobírkou /platba v hotovosti při převzetí/.

VIII.

Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy, storno a změny objednávky a další ujednání

 1. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem / dle § 53 občanského zákoníku/, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
 2. Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, učiní tak písemným sdělením zaslaným na adresu dodavatele s uvedením čísla účtu či adresy pro vrácení peněz. Spotřebitel se zavazuje vrátit zboží ve stavu, jak mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, originálně zabalené v ochranném obalu, nebo kartonu a neužívané, s dokladem o jeho koupi. V případě, že nebude zboží vráceno ve stavu, jak bylo dodáno spotřebiteli, má dodavatel právo odmítnout vrácení zboží a vyčíslit vzniklou škodu a tuto započíst na závazek k vrácení kupní ceny za dané zboží. Dále má dodavatel právo požadovat náhradu veškerých dalších nákladů spojených s vrácením zboží. I tyto náklady mohou být započteny na závazek k vrácení kupní ceny za dodané zboží.
 3. Smluvní ujednání mezi dodavatelem a spotřebitelem jsou dodavatelem uchovávána, a lze je zaslat spotřebiteli na jeho vyžádání v písemné podobě (jen faktura, objednávka ne). Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v jiných jazycích pouze po individuální domluvě s dodavatelem. Součástí smlouvy uzavřené v jiném než českém jazyce jsou však vždy tyto VOP vyhotovené v českém jazyce. Změny v objednávce může spotřebitel učinit nejpozději do doručení přijetí objednávky ze strany dodavatele do emailové schránky spotřebitele, maximálně však v den odeslání objednávky spotřebitelem dodavateli.
 4. Nabídka zboží na internetovém obchodě je platná až do odvolání této nabídky dodavatelem, s tím že dodavateli náleží práva uvedená v bodě IV. těchto VOP.
 5. Dodavatel se zavazuje shromažďovat a užívat osobní data spotřebitelů v souladu s platnou právní úpravou. Osobní data spotřebitelů nebudou poskytnuta třetí osobě.

IX.

Záruční doba

 1. Záruční doba činí 3 měsícš ode dne dodání zboží, není li stanoveno jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou dodavatel vyřizuje reklamaci ze strany spotřebitele.
 2. Při převzetí zboží od přepravní služby je spotřebitel povinen zkontrolovat zda zboží bylo dodáno v nenarušeném a nepoškozeném obalu a případnou závadu vytknout ihned přímo přepravní službě. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem. uznány.
 3. V případě osobního odběru zboží je spotřebitel povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.
 4. V záruční době lze reklamovat vady zboží. To se ovšem netýká vad způsobených samotným spotřebitelem či jinou osobou, případně nevhodným užíváním zbožím k účelům , pro které není zboží určeno.
 5. Pro uplatnění reklamace doporučujeme obrátit se přímo na nejbližší autorizovaný servis – reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Seznam autorizovaných servisních míst naleznete v návodu pro použití, popř. v záručním listu, je-li ke zboží vydán.

X.

Ostatní

Vyplněním kontaktních údajů v objednávce spotřebitel souhlasí se zasíláním aktualit a informací o akčních nabídkách produktů dodavatele. Tento souhlas lze kdykoli jednostranně a bezplatně odvolat zprávou zaslanou na emailovou adresu info@dilynapeugeoty.cz nebo na tel. +420 777 896 177. Za tímto účelem spotřebitel odesláním objednávky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů.

XI.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 10. 01. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změna proběhne zveřejněním nových Všeobecných obchodních podmínek na adrese shop.dilynapeugeoty.cz . Právní vztahy z kupní smlouvy se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami platnými v den uzavření kupní smlouvy.